Feeds:
Публикации
Коментари

„Терра-Метрик“ извършва комплексни геодезически заснемания за нуждите на предстоящо проектиране на сгради, инженерни съоръжения, контури на сгради и съоръжения, граници на позлемнии имоти. Извършване на контролни измервания на всеки един етап от строителството – строителна линия и ниво, достигнати конструктивни нива, както и контролни заснемания на фундаменти.

За трасиране на границите на поземлен имот са необходими документи за собственост и актуална скица на съответния имот. Заедно с трасирането се изготвя и дворищно-трасировъчен карнет.

В началото на всяко строителство осигуряваме прецизни геодезически дейности – трасиране на сгради и огради, трасиране на осови точки, трасиране по време на строително-монтажни работи, пренасяне на строителни нива.

Проектите за вертикално планиране са част от инвестиционните проекти, изискващи се за изграждането на сгради и съоръжения. Те са свързани с определянето на височинното положение на улиците, сградите и останалите инженерни съоръжения, създаване на условия за целесъобразно застрояване и отвеждане на повърхностните води.

„Терра-Метрик“ извършва геодезически заснемания свързани с нанасяне в кадастъра на новопостроени сгради, съоръжения и подземни проводи, оформяне на изсискващата се докумнтация за подаване в Агенцията по Кадастър.

Посредством картограмата за изчисление на земните маси се определят обемите на необходимите земни маси, които трябва да бъдат изкопани или насипани към първоначалният терен,също така и за изчисляване обема на вече изкопани земни маси, в зависимост от изискванията на съответния проект. Картограмата на земните маси служи за изработване на количествени и стойностни сметки.